Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN ALPHATRAD FRANCE S.A.S.

 

De onderstaande tekst geldt vanaf april 2015.

 

Artikel 1 Definities

 1. Alphatrad: de vennootschap naar Frans recht Alphatrad France S.A.S., gevestigd aan de 15, rue du Roussillon | F-91220 Brétigny-sur-Orge.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Alphatrad een overeenkomst tot het verrichten van vertaalwerkzaamheden sluit.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Alphatrad en Opdrachtgever betreffende het verrichten van vertaalwerkzaamheden door Alphatrad tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs.

 

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alphatrad gedane aanbiedingen en maken deel uit van alle met Alphatrad gesloten Overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Alphatrad uitdrukke­lijk uitgesloten.
 3. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.
 4. Alphatrad heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Alphatrad zal Opdrachtgever in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Opdrachtgever binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Alphatrad, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon bij Alphatrad zal worden uitgevoerd. De werking van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

 

Artikel 3  Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Alphatrad gedane aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens.
 2. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever het door Alphatrad gedane aanbod aanvaardt.
 3. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de overeenkomst alsook mondelinge toezeggingen door personeel van Alphatrad binden Alphatrad pas vanaf het moment dat deze schriftelijk door Alphatrad zijn bevestigd.
 4. Alphatrad kan van Opdrachtgever verlangen een aanbetaling te verrichten alvorens zij overgaat tot uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Alphatrad de vertaalwerkzaamheden uitvoeren conform de met Opdrachtgever overeengekomen specificaties uit de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Hieronder wordt mede verstaan het voldoen aan verzoeken van Alphatrad ter verstrekking van nadere informatie ten behoeve van het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. Het is, indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, Alphatrad toegestaan werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Door Alphatrad opgegeven levertijden dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Indien partijen echter uitdrukkelijk een fatale termijn hebben afgesproken heeft Alphatrad te allen tijde het recht op een naleveringstermijn van veertien (14) dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd.

 

Artikel 5 Wijzigingen Overeenkomst en meerwerk

 1. Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan Alphatrad gegeven opdracht wijzigt, is Alphatrad gerechtigd de Overeenkomst (bijvoorbeeld de prijs) hierop aan te passen. Opdrachtgever is aan deze aanpassing gebonden. Het is Alphatrad in dat geval tevens toegestaan de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat zij schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient wijzigingen schriftelijk aan Alphatrad door te geven. Wijzigingen binden Alphatrad pas na schriftelijke acceptatie.

 

Artikel 6  Prijzen

 1. Alle door Alphatrad vermelde prijzen zijn, voor zover niet anders is aangegeven, exclusief omzetbelasting.
 2. Alphatrad is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de Overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan de Overeenkomst door Opdrachtgever in het laatste geval worden ontbonden.
 3. Totdat de Overeenkomst volledig is nagekomen is Alphatrad, ongeacht de hoedanigheid van Opdrachtgever, te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

 

Artikel 7 Betaling

 1. Door Alphatrad verstuurde facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te zijn voldaan.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke (handels-)rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Opdrachtgever. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40 indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Opdrachtgever nogmaals, op een termijn van minimaal veertien dagen, door Alphatrad tot betaling is aangemaand. 

 

Artikel 8 Annuleren Overeenkomst en herroepingsrecht

 1. De Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is bij annuleren van de Overeenkomst aan Alphatrad naast het loon voor de reeds door Alphatrad verrichte werkzaamheden, tevens een bedrag ter vergoeding van de door Alphatrad geleden schade verschuldigd, zijnde ten minste 75% van het (geoffreerde) totaalbedrag van de Overeenkomst.
 2. Indien (i) de Overeenkomst op afstand wordt gesloten en (ii) Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever vanaf de dag dat de Overeenkomst tot stand komt tot veertien (14) dagen daarna het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de nakoming van de Overeenkomst met instemming van Opdrachtgever plaatsvindt. Nakoming van de Overeenkomst vindt in ieder geval met instemming van Opdrachtgever plaats indien hij een gewenste opleverdatum opgeeft die vóór de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen ligt.

 

Artikel 9 Gevolgen tekortschieten Opdrachtgever

 1. Onverminderd het in artikel 7 bepaalde kan Alphatrad in geval van verzuim van Opdrachtgever alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Alphatrad op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar. Opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, alsmede in geval van zijn faillissement of surséance van betaling.

 

Artikel 10  Geheimhouding

 1. Partijen zullen de informatie die zij voor, tijdens en/of na het uitvoeren van de Overeenkomst met elkaar uitwisselen – in het bijzonder de te vertalen documenten – vertrouwelijk behandelen.
 2. Alphatrad zal deze verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan de door haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Indien deze derden zich desalniettemin niet aan deze verplichting tot geheimhouding houden is Alphatrad niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 11  Reclames

 1. Opdrachtgever dient terstond na ontvangst van de door Alphatrad vervaardigde vertaling na te gaan of hetgeen is opgeleverd aan de Overeenkomst beantwoordt. Reclames dienen binnen acht (8) dagen na datum oplevering ter kennis van Alphatrad te worden gesteld. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dient dit binnen bekwame tijd na ontdekking – dan wel wanneer een en ander redelijkerwijze ontdekt had moeten worden - te gebeuren.
 2. Ondeugdelijkheid van de vervaardigde vertaling geeft Opdrachtgever nooit, ook niet wanneer deze ingevolge lid 1 van dit artikel tijdig ter kennis van Alphatrad is gebracht, het recht zijn betaling op te schor­ten, of de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12  Aansprakelijkheid Alphatrad

 1. Voor zover rechtens is toegestaan, is Alphatrad jegens Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor bij Opdrachtgever veroorzaakte schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Alphatrad persoonlijk of haar leidinggevende onderge­schikten. In geen enkel geval is Alphatrad aansprakelijk voor gevolgs- of indirecte schade, zoals, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt, verlies van omzet of winst.
 2. Alphatrad is, onverminderd het vorige lid van dit artikel, in geen geval aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar werknemers of door haar inge­schakelde (hulp)personen.
 3. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf verjaart de vordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook één (1) jaar na de datum waarop Opdrachtgever de schade ondervindt c.q. het schade-toebrengen een aanvang heeft genomen.
 4. Onverminderd hetgeen in de leden 1 tot en met 2 van dit artikel is bepaald, is de aansprakelijkheid van Alphatrad beperkt tot maximaal het in verband met de Overeenkomst verschuldigde factuurbedrag.

 

Artikel 13  Overdracht

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphatrad rechten of verplichtingen uit enige Overeenkomst over te dragen aan derden.

 

Artikel 14  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

 

****